Zapraszamy nauczycieli geografii do zapoznania się ze stronami internetowymi przydatnymi do przygotowania zajęć zdalnego nauczania. Linki znajdują się w zakładce "Warto poznać"

http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=warto-przeczytac

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi opracowaniami dla nauczycieli, które zostały przygotowane przez członków naszej komisji w ramach współpracy z MEN i ORE.

 • LO Vademecum nauczyciela geografii
 • Scenariusze zajęć do vademecum nauczyciela
 • Moduł 1 - vademecum nauczyciela
 • Moduł 2 - vademecum nauczyciela
 • Moduł 3 - vademecum nauczyciela
 • Moduł 4 - vademecum nauczyciela
 • Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Praktyczny poradnik dla nauczycieli
 • .

  Na stronie MEN:

  https://www.gov.pl/web/edukacja/geoinformacja-w-szkolnej-edukacji-geograficznej--poradnik, znaleźć można osobne pliki z poszczególnymi scenariuszami zajęć (łatwiej z nich korzystać podczas lekcji oraz przesyłać do uczniów).

  W zakładce "Sprawozdania" zamieszczone zostały refleksje i wybrane propozycje zadań do zajęć terenowych w Beskidzie Niskim, opracowane przez nauczycielki geografii: Marzenę Papis, Magdalenę Przyłuską i Agnieszkę Tomasik - uczestniczki warsztatów terenowych zorganizowanych przez KEG PTG w czerwcu 2019 roku w tamtym regionie. Znaleźć tam można również Sprawozdanie z działalności Komisji w 2019 roku.

  Konferencja "EDUKACJA GEOGRAFICZNA W REFORMOWANEJ SZKOLE: ku świadomej percepcji w procesie kształcenia", która miała odbyć się w dniach 5-6 czerwca 2020 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, została przełożona na czerwiec 2021 roku

 • Plakat
 • Zaproszenie na konferencję
 • Doroczna konferencja KEG PTG odbędzie się w Toruniu w dniach 5-6 listopada 2020 r. Temat konferencji "Umiejętności jako nadrzędny cel edukacji geograficznej – kształtowanie i ocenianie". Miejsce obrad: Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli

  Doroczna konferencja KEG PTG pt. "Edukacja geograficzna – ku poszukującemu uczeniu się" odbyła się w IG UJK w Kielcach w dniach 22-23 listopada 2019 r.

 • Komunikat 1
 • Karta zgłoszenia
 • W dniach 26-30 czerwca 2019 r. w Beskidzie Niskim odbyły się Warsztaty terenowe organizowane dla nauczycieli przez KEG PTG

  Ich celem było doskonalenie umiejętności prowadzenia lekcji i zajęć w terenie. Tematyka warsztatów odpowiadała w dużym zakresie ujęciom humanistycznym, przewidzianym w nowej podstawie programowej geografii. Organizacja warsztatów została sfinansowana ze środków MEN

 • Program warsztatów
 • Karta zgłoszenia
 • KONKURS DLA NAUCZYCIELI GEOGRAFII „Czym są dla mnie zajęcia geograficzne w terenie?”

  Konkurs, organizowany pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział nauczyciele geografii, którzy przygotują i prześlą do 10 lutego 2019 r. na maila kegptg.konkurs@gmail.com obszerną wypowiedź w formie pisemnej, dotyczącą tematyki określonej w jego tytule. Więcej informacji o konkursie w załączniku:

 • Konkurs dla nauczycieli
 • Zgoda na publikację pracy
 • Wyniki konkursu
 • Konferencja "EDUKACJA GEOGRAFICZNA W REFORMOWANEJ SZKOLE: jak kształcić kreatywnie i poszukująco?", 7-8 czerwca 2019 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie http://geografia.up.krakow.pl/?page_id=21380

  Podstawa programowa z geografii w reformowanej szkole

 • Podstawa programowa dla szkoły podstawowej z 14.02.2017. Geografia na s.14 i 106-120
 • Podstawa programowa dla liceum ogólnokształcącego i technikum z 30.01.2018. Geografia na s.15-16 i 163-191
 • Podstawa programowa dla szkoły branżowej I stopnia z 26.07.2018. Geografia na s.12-13 i 58-67
 • Uwagi do projektu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19.04.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Uwagi do projektu
 • Prace nad modelowym programem kształcenia nauczycieli

  Od września 2017 r. członkowie KEG PTG uczestniczyli w organizowanych przez MNiSZW spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących opracowania projektu modelowego kształcenia nauczycieli. Projekt "Propozycji założeń nowego modelu kształcenia przyszłych nauczycieli" ministerialnego zespołu ewoluował w wyniku nadesłanych uwag. Poniżej wersja projektu z listopada oraz z grudnia br. oraz przygotowane przez KEG PTG uwagi do projektu z listopada. Do około połowy stycznia 2018 r. można składać kolejne uwagi do projektu grudniowego. Ostateczna wersja „Propozycji…” ma być złożona do Ministerstwa do końca stycznia. Według zapowiedzi jego autorów, wypracowane w projekcie modele realizacji kształcenia nauczycieli będą wyznacznikiem tworzenia oficjalnych regulacji MNiSW w tej kwestii.

 • Propozycje założeń modelu kształcenia przyszłych nauczycieli – XI 2017
 • Propozycje założeń modelu kształcenia przyszłych nauczycieli – XII 2017
 • Uwagi KEG PTG do modelu z listopada 2017
 • Uwagi KEG PTG do modelu z listopada 2017 – uzupełnienie
 • Uwagi KEG PTG do modelu z grudnia 2017
 • Prezentacja na Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych

  Szanowni Państwo

  W dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie kierowników jednostek geograficznych pt. "Spojrzenie na Ziemię", w trakcie którego prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat - przewodnicząca KEG PTG oraz dr hab. Joanna Angiel przedstawiły referat pt. "Aktualne wyzwania edukacji geograficznej wobec zmian w systemie oświaty".

  Prezentacja poniżej

 • Aktualne wyzwania edukacji geograficznej
 • Podstawa programowa z geografii

  Koleżanki i Koledzy geografowie

  14 lutego 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Podpisane rozporządzenie obejmuje m.in. podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Podstawa programowa z geografii do 8. klasowej szkoły podstawowej znajduje się na stronach: 14 oraz 106-120, zaś podstawa programowa do przyrody na stronach: 13 oraz 100-106 w poniżej zamieszczonym dokumencie.

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • Link z prezentacją założeń PP z geografii w szkole podstawowej jest dostępny na stronie ORE: https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/

 • Podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej. Prezentacja
 • Obecnie trwają prace nad podstawami programowymi do szkół ponadpodstawowych. Projekt nowej podstawy z geografii został opracowany i na początku maja 2017 r. został skierowany przez MEN do prekonsultacji.

  Podstawowe założenia, filozofia zmiany oraz kierunki działań dotyczące Podstawy programowej z geografii zostały zaprezentowane przez zespół ds opracowania PP z geografii oraz poddane dyskusji m.in. na konferencji dla doradców metodycznych geografii w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (17.03.2017), na Sosnowieckim Forum Dyskusyjnym Nauczycieli Geografii (25.03.2017), na spotkaniu szkoleniowym w MEN dla rzeczoznawców - recenzentów podręczników geografii (6.04.2017), w trakcie warsztatów dla nauczycieli na zawodach finałowych XLIII Olimpiady Geograficznej w Suwałkach (22.04.2017), w trakcie panelu dyskusyjnego nauczycieli geografii i przedsiębiorczości w Krakowie (25.04.2017), na konferencji dla nauczycieli geografii szkół warszawskich (27.04.2017), na konferencji FRSE dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (28.04.2017), na konferencji dla nauczycieli w Olsztynie (8.5.2017).

  Projekt PP z geografii dla szkoły średniej był dyskutowany w trakcie seminarium KEG PTG oraz Komisji Edukacji KNG PAN w Warszawie (12.05.2017).

  Wyzwania stojące przed nauczycielami geografii związane z reformą oraz nowymi podstawami programowymi były także przedmiotem rozważań w trakcie dorocznej - jesiennej konferencji Komisji Edukacji Geograficznej PTG, która odbyła się 24-25 listopada 2017 w Sosnowcu.

  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do śledzenia prac nad ostateczną wersją Podstaw programowych z geografii do szkół ponadpodstawowych (do LO, technikum i szkoły branżowej) oraz włączenie się w opiniowanie projektów PP z geografii.

  Poniżej zamieszczamy pliki PP ze strony MEN oraz formularz uwag.

 • Podstawa programowa z geografii do liceum ogólnokształcącego i technikum
 • Podstawa programowa z geografii do szkoły branżowej I stopnia
 • Formularz uwag do podstawy programowej z geografii
 • Koleżanki i Koledzy – Geografowie

  W grudniu 2015 r. Komisja Edukacji Geograficznej PTG wystosowała list do MEN prezentujący Zarys koncepcji szkolnej edukacji geograficznej eksponującej walory szkolnej geografii. Na jego podstawie zostaliśmy zaproszeni do grupy ekspertów przygotowujących zmiany w edukacji geograficznej. Do maja br. przeprowadziliśmy cztery spotkania regionalne dydaktyków i nauczycieli geografii. Odpowiedzieliśmy sobie na ważne pytania, które były przygotowaniem do ogólnopolskiej debaty geograficznej, która odbyła się 7 maja br. w MEN. Oceniamy, że debata była bardzo pożyteczna i owocna. Widać było jak bardzo NAM WSZYSTKIM – GEOGRAFOM – nauczycielom geografii wszystkich etapów edukacyjnych oraz pracownikom dydaktycznym szkół wyższych – zależy na dobrej edukacji geograficznej, jak wiele jest pomysłów na doskonalenie podstawy programowej oraz jak wielka jest nadzieja na korzystne zmiany w nauczaniu geografii. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami uda się nam przygotować takie propozycje, które będą miały szansę na realizację w zapowiadanej zmianie polskiej szkoły. Ministerstwo Edukacji zapowiada, że wnioski z debat i podjęte na ich podstawie decyzje dotyczące zmian w systemie edukacji w Polsce ogłosi w dniu 27 czerwca b.r.

  Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych geografów do współpracy. Zapraszamy do udziału w dyskusji nad podstawą programową z geografii. Czeka nas dużo pracy związanej z doborem treści i formułowaniem zapisów w podstawie programowej. Są szanse na korzystne zmiany, ale od nas zależy czy dobrze je wykorzystamy.

  Joanna Angiel, Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat

  11 maja 2016