Prezentacja na Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych

Szanowni Państwo

W dniach 17-18 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie kierowników jednostek geograficznych pt. "Spojrzenie na Ziemię", w trakcie którego prof. UŁ dr hab. Elżbieta Szkurłat - przewodnicząca KEG PTG oraz dr hab. Joanna Angiel przedstawiły referat pt. "Aktualne wyzwania edukacji geograficznej wobec zmian w systemie oświaty".

Prezentacja poniżej

 • Aktualne wyzwania edukacji geograficznej
 • Podstawa programowa z geografii

  Koleżanki i Koledzy geografowie

  14 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Podpisane rozporządzenie obejmuje m.in. podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Podstawa programowa z geografii do 8. klasowej szkoły podstawowej znajduje się na stronach: 14 oraz 106-120, zaś podstawa programowa do przyrody na stronach: 13 oraz 100-106 w poniżej zamieszczonym dokumencie.

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • Link z prezentacją założeń PP z geografii w szkole podstawowej jest dostępny na stronie ORE: https://www.ore.edu.pl/nowa-podstawa-programowa/

 • Podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej. Prezentacja
 • Obecnie trwają prace nad podstawami programowymi do szkół ponadpodstawowych. Projekt nowej podstawy z geografii został opracowany i na początku maja został skierowany przez MEN do prekonsultacji.

  Podstawowe założenia, filozofia zmiany oraz kierunki działań dotyczące Podstawy programowej z geografii zostały zaprezentowane przez zespół ds opracowania PP z geografii oraz poddane dyskusji m.in. na konferencji dla doradców metodycznych geografii w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (17.03.2017), na Sosnowieckim Forum Dyskusyjnym Nauczycieli Geografii (25.03.2017), na spotkaniu szkoleniowym w MEN dla rzeczoznawców - recenzentów podręczników geografii (6.04.2017), w trakcie warsztatów dla nauczycieli na zawodach finałowych XLIII OLimpiady Geograficznej w Suwałkach (22.04.2017), w trakcie panelu dyskusyjnego nauczycieli geografii i przedsiębiorczości w Krakowie (25.04.2017), na konferencji dla nauczycieli geografii szkół warszawskich (27.04.2017), na konferencji FRSE dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (28.04.2017), na konferencji dla nauczycieli w Olsztynie (8.5.2017).

  Projekt PP z geografii dla szkoły średniej był dyskutowany w trakcie seminarium KEG PTG oraz Komisji Edukacji KNG PAN w Warszawie (12.05.2017).

  Wyzwania stojące przed nauczycielami geografii związane z reformą oraz nowymi podstawami programowymi będą także przedmiotem rozważań w trakcie dorocznej - jesiennej konferencji Komisji Edukacji Geograficznej PTG, która odbędzie się 24-25 listopada 2017 w Sosnowcu.

  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do śledzenia prac nad ostateczną wersją Podstaw programowych z geografii do szkół ponadpodstawowych (do LO, technikum i szkoły branżowej) oraz włączenie się w opiniowanie projektów PP z geografii.

  Poniżej zamieszczamy pliki PP ze strony MEN oraz formularz uwag.

 • Podstawa programowa z geografii do liceum ogólnokształcącego i technikum
 • Podstawa programowa z geografii do szkoły branżowej I stopnia
 • Formularz uwag do podstawy programowej z geografii