Wymagania redakcyjne Prac KEG

Układ pracy

Należy wyodrębnić następujące rozdziały: Wprowadzenie (zakończone celem pracy), tekst zasadniczy (podzielony na podrozdziały), Wnioski, Słowa kluczowe, Literatura, Streszczenie w jęz, polskim, Streszczenie w jęz, angielskim (streszczenie powinno stanowić tekst o objętości ok. 1/2 strony formatu A4, informujący o istotnych zagadnieniach prezentowanych w pracy oraz przedstawiający najważniejsze wyniki i wnioski).

Wymagania techniczne

Zalecane jest, aby objętość prac, łącznie z tabelami, rysunkami i spisem cytowanej literatury, wynosiła 10-15 stron formatu A4. Tekst należy przygotować w  formacie Word.doc, z użyciem czcionki typu Times New Roman wg następujących wielkości:

  • Imię nazwisko Autora – czcionka 10 pkt (wyrównanie do lewego marginesu)
  • Tytuł rozdziału – czcionka 12 pkt, wersaliki (wyrównanie do lewego marginesu)
  • Tytuły podrozdziałów – czcionka 10 pkt pogrubiona (wyrównanie do lewego marginesu)
  • Tekst podstawowy – czcionka 10 pkt, pierwszy wiersz wcięcie 0,75 cm
  • Tabele – czcionka 9 pkt, wartości liczbowe wyrównane do przecinka,
  • Tytuł tabeli - czcionka 9 pkt (wyrównanie do lewego marginesu)
  • Rysunki (Rys. nr.) – powinny byc wykonane w pliku umożliwiającym edycję
  • Tytuł pod rysunkiem – czcionka 9 pkt (wyrównanie do lewego marginesu, z możliwością edycji).

Tabele i rysunki powinny być wstawione w tekst (z możliwością edycji).
Dodatkowo należy przesłać rysunki w oddzielnych plikach, przygotowanych w Excelu lub Corel Draw.

  • Interlinia: pojedyncza

Pole tekstowe powinno być ograniczone marginesami (lewy, prawy, górny, dolny) o wielkości po 2,5 cm. Wyrównanie tekstu do lewego i prawego marginesu.

Strony należy ponumerować (do prawej).

Cytowanie literatury w tekście:

(Kowalski 1998; Kowalski i in. 1999; Milewska, Gołębiowska 2000)

Literatura – czcionka 9 pkt

Nazwisko i inicjał imienia (imion), Rok. Tytuł (kursywa). Wydawnictwo Miejscowość.

np.

Piskorz S., 1996, Zarys dydaktyki geografii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa