Regulamin Komisji Edukacji Geograficznej PTG

Komisja Edukacji Geograficznej (KEG) Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest powołana przez Zarząd Główny PTG dla realizacji statutowych celów Towarzystwa.

  1. Zadaniem Komisji Edukacji Geograficznej jest inicjowanie działań oraz koordynowanie prac w zakresie szeroko rozumianej edukacji geograficznej oraz dydaktyki geografii.
  2. Członkami Komisji Edukacji Geograficznej są członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którzy zgłoszą swój udział w jej pracach. W skład Komisji mogą wchodzić osoby nie będące członkami PTG, zainteresowane celami jej działalności, którzy złożą stosowną deklarację.
  3. Pracami Komisji Edukacji Geograficznej kieruje Prezydium, wybierane na okres 3 lat.
  4. Prezydium Komisji Edukacji Geograficznej składa się z 3 osób: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza. Prezydium może być rozszerzone o dwóch członków – pełnomocników powołanych do koordynowania zadań, wybieranych na okres realizacji zadania, np. jednego roku.
  5. Funkcja Przewodniczącego i Sekretarza powierzana jest w drodze wyborów bezpośrednich przez zgromadzonych członków Komisji, na zebraniu, które osiągnęło quorum do głosowania.
  6. Posiedzenia Komisji Edukacji Geograficznej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
  7. Praca członka Komisji ustaje w wyniku odejścia na własną prośbę lub w przypadku nieusprawiedliwionej absencji na kilku kolejnych posiedzeniach.